In Twente is er een hechte samenwerking tussen de vier O's (Ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheden) om gezamenlijk Twente sociaaleconomisch op een hoger plan te tillen. Op het hoogste niveau functioneert in deze samenwerking sinds dit jaar de Twenteboard. De Twente Board heeft voor het economisch beleid de onderstaande hoofddoelstelling geformuleerd:

Twente ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio waarbij vanuit de maatschappelijke opgaven toekomstbestendig economisch rendement behaald wordt. Deze ontwikkeling is gebaseerd op het transitiekarakter van de Twentse economie, maximaal gebruikmakend van de daaruit voortkomende kansen en waarbij de van oudsher bestaande achterstanden zijn verdwenen.

De hoofddoelstellingen zijn vertaald in de volgende doelen voor het jaar 2020:

 • Het Bruto Regionaal Product (BRP) van Twente is groter of gelijk aan het Bruto Binnenland Product (BBP) van Nederland
 • Het aandeel 15-75 jarigen dat hoger is opgeleid, is groter of gelijk aan dat in heel Nederland
 • Het aandeel van de bevolking tussen de 15 en 75 jaar in Twente dat werkt is groter of gelijk aan dit aandeel in Nederland
 • Het aandeel BRP geïnvesteerd in regionaal R&D is groter of gelijk aan dit landelijke aandeel binnen het BBP
 • In 2020 zijn 5.000 extra arbeidsplaatsen gecreëerd

De Twente Index volgt de realisatie van de doelen van de Twente Board. Hieronder is de ontwikkeling op de recente ontwikkeling van de Twentse economie en hoofddoelstellingen te zien. Daarnaast zijn in de Twente Index enkele andere doelen uit Twente Werkt! opgenomen. Onderaan deze pagina vindt u enkele links naar deze doelen.

Recente ontwikkeling Twentse economie

Zie voor de recente ontwikkeling van de Twentse economie ook de samenvatting van de Twente Index 2016.

Ontwikkeling hoofddoelstellingen

Kort samengevat ontwikkelen zich de indicatoren van de hoofddoelstelling als volgt:

 • Het Bruto Regionaal Product (BRP) is in Twente tussen 2007 en 2015 sterk gestegen, maar het verschil met Nederland is in de afgelopen jaren groter geworden.
 • Het opleidingsniveau en het aandeel hoger opleiden in Twente is groter geworden. Twente loopt in op Nederland.
 • De arbeidsmarktparticipatie in Twente is in de afgelopen jaren geleidelijk naar het Nederland gemiddelde toegegroeid. De participatiegraad ligt op het Nederlands gemiddelde. Deze doestelling is nu reeds gehaald.
 • Het aantal banen neemt toe. De ontwikkeling ligt boven het jaarlijks doelstellingsgemiddelde (850 per jaar). Tussen 2016 - 2020 dienen per jaar gemiddeld 600 extra banen gecreëerd te worden om de doelstelling te halen.

Betrouwbare recente cijfers over de R&D-uitgaven zijn helaas momenteel op regionaal niveau niet beschikbaar.

Doelstelling 1: Het Bruto Regionaal Product van Twente is groter of gelijk aan het Bruto Nationaal Product

Hieronder is in beeld gebracht in welke mate deze doelstelling gehaald wordt.

Bruto Regionaal Product (BBP per regio) per inwoner in Twente als % van Nederland (2007 - 2015; 2013 e.v. zijn schattingen)

aandeel BRP Twente van NL

Bron: CBS Statline
Toelichting
 • Het Bruto Regionaal Product in Twente vertoont in de periode 2007 – 2015  schommelingen. Na een fase van toename bedroeg het BRP in 2009 85% van het Nederlandse niveau.
 • Sindsdien is er sprake van een relatieve daling en een stabilisatie op 78% van het bruto binnenlands product.
 • Vanwege een revisie van de regionale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010) is er een breuk in het jaar 2010 te zien.

Alternatieve indicatoren kunnen zijn: de Arbeidsproductiviteit per werkende en het Besteedbaar inkomen per inwoner. Deze indicatoren en het verloop daarvan in de tijd zijn in deze Twente Index in beeld gebracht onder het thema productiviteit en inkomen. Voor al deze indicatoren geldt dat het Twentse niveau nog onder het landelijke niveau ligt.

Bruto Binnenlands Product (per regio) per inwoner als % van Nederland, Twente vergeleken met andere regio's (2010 - 2015; 2013 e.v. zijn schattingen)

aandeel BRP Twente en grensregios

Bron: CBS Statline
Toelichting
 • In 2015 ligt het Bruto Regionaal Product van Twente met 78% onder het Nederlandse niveau. Vergeleken met andere benchmark regio's ligt alleen het BRP per inwoner van Zuidwest-Overijssel net onder het Twentse percentage.
 • Het niveau van het BBP per inwoner ligt in regio Noord-Overijssel 10,4% hoger dan in Twente.
 • In de regio Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven) wordt in 2015 16,1% meer BRP per inwoner gecreëerd dan in Nederland en 37,9% meer dan in Twente.

Om de oorspronkelijke maatstaf uit de doelstelling relatief eenvoudig te kunnen benaderen sluiten we aan bij de nieuwe definitie en terminologie van het CBS: Bruto Binnenlands Product en Bruto Binnenlands Product naar regio. Dit is ook beschikbaar per hoofd van de bevolking. Hierdoor is Twente goed te vergelijken met andere gebieden. Gekozen is voor andere delen van Overijssel en de omgeving van Eindhoven.

Doelstelling 2: Het aandeel 15-75 jarigen dat hoger is opgeleid, is groter of gelijk aan dat in heel Nederland

Hieronder is in beeld gebracht in welke mate deze doelstelling gehaald wordt. Als vergelijkingsbasis is de potentiële beroepsbevolking genomen.

Aandeel hoger opgeleiden (hbo/wo) van de potentiële beroepsbevolking 15-75 jaar in Nederland en Twente (2007-2015)

 aandeel hoger opgeleiden Twente en NL

Bron: CBS Statline
Toelichting
 • Het aandeel hoger opgeleiden in Twente is vanaf 2007 van 20,0% naar 25,6% in 2016. Landelijk is het percentage van 24,5% naar 28,9% gestegen. Dit betekent dat het groei in procentpunten in Twente 27 en in Nederland 18. Twente is in een flink bezig het verschil kleiner te maken.
 • Vanaf 2015 gebruikt het CBS de nieuwe leeftijdsindeling 15-75 jaar, daaruit resulteert een verschil t.o.v. eerdere publicaties.
 • In 2015 is het aandeel Twentse studenten dat een techniekopleiding volgt 35,5%. Nu al is het streefcijfer voor 2018/2019 (35%) gehaald. De ambitie dat het aandeel naar 40% in 2020 stijgt, komt hiermee al enkele jaren eerder in zicht.

Onder het thema 'Beroepsbevolking en participatiegraad' staat een interactieve grafiek waar als alternatieve indeling de beroepsbevolking en werkzame beroepsbevolkingkan worden gekomen. Het aandeel hogeropgeleiden is dan hoger dan in bovenstaande grafiek.

Doelstelling 3: Het aandeel van de bevolking tussen de 15 en 75 jaar in Twente dat werkt is groter of gelijk aan dit aandeel in Nederland

Hieronder is in beeld gebracht in welke mate deze doelstelling wordt gehaald. Als basis is de bruto-arbeidsparticipatie genomen

Ontwikkeling participatiegraad in procenten van mannen en vrouwen in Twente en Nederland (2007 – 2015 )

participatiegraad

Bron: CBS / Statline
Toelichting
 • De Twentse participatiegraad heeft het Nederlandse niveau bereikt. Het verschil is nog slechts 0,1%.
 • Vanaf 2015 gebruikt het CBS de nieuwe leeftijdsindeling 15-75 jaar, daaruit resulteert een verschil t.o.v. eerdere publicaties.
Doelstelling 4: Het aandeel BRP geïnvesteerd in regionaal R&D is groter of gelijk aan dit landelijke aandeel binnen het BBP.

Recente cijfers over de R&D-uitgaven zijn helaas momenteel op regionaal niveau niet beschikbaar.

Doelstelling 5: In 2020 zijn 5.000 extra arbeidsplaatsen gecreëerd

Aantal arbeidsplaatsen in Twente 2015 en streefwaarde 2020

arbeidsplaatsen 2020

Bron: BIRO
Toelichting
 • In 2015 heeft de regio Twente 288.690 arbeidsplaatsen, dit is 2.115 meer dan in 2014.
 • Bij een streefwaarde van + 5.000 arbeidsplaatsen zouden er in 2020 291.600 banen moeten zijn. Om de doelstelling te halen zal een toename van 600 arbeidsplaatsen per jaar dienen te worden gerealiseerd.

 

Doelstellingen Actieplan Twente Werkt!

In de Twente Index is een aantal gegevens opgenomen, die tevens indicator zijn voor het actieplan 'Twente Werkt!'.

Klik hier voor meer informatie over 'Twente Werkt!'.