In Twente is er een hechte samenwerking tussen de vier O's (Ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheden) om gezamenlijk Twente sociaaleconomisch op een hoger plan te tillen. Op het hoogste niveau functioneert in deze samenwerking sinds dit jaar de Twenteboard. Als hoofddoelstelling voor het economisch beleid is geformuleerd:

Twente ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio waarbij vanuit de maatschappelijke opgaven toekomstbestendig economisch rendement behaald wordt. Deze ontwikkeling is gebaseerd op het transitiekarakter van de Twentse economie, maximaal gebruikmakend van de daaruit voortkomende kansen en waarbij de van oudsher bestaande achterstanden zijn verdwenen.

De hoofddoelstellingen zijn vertaald in de volgende doelen voor het jaar 2020:
- Het Bruto Regionaal Product (BRP) van Twente is groter of gelijk aan het Bruto Binnenland Product (BBP) van Nederland
- Het aandeel 15-75 jarigen dat hoger is opgeleid, is groter of gelijk aan dat in heel Nederland
- Het aandeel van de bevolking tussen de 15 en 75 jaar in Twente dat werkt is groter of gelijk aan dit aandeel in Nederland
- Het aandeel BRP geïnvesteerd in regionaal R&D is groter of gelijk aan dit landelijke aandeel binnen het BBP
- In 2020 zijn 5.000 extra arbeidsplaatsen gecreëerd

De Twente Index volgt de realisatie van de doelen van de Twente Board. Hieronder is de ontwikkeling op de hoofddoelstellingen te zien. Daarnaast zijn in de Twente Index enkele andere doelen uit Twente Werkt! opgenomen. Onderaan deze pagina vindt u enkele links naar deze doelen. Betrouwbare recente cijfers over de R&D-uitgaven zijn helaas momenteel op regionaal niveau niet beschikbaar.

Ontwikkeling van de hoofddoelstellingen in Twente (2004-2014)

klok versie2

Bron: CBS Statline, bewerkt door Kennispunt
Toelichting

• De hoofddoelstellingen voor het economisch beleid in Twente oriënteren zich in sterke mate aan de prestaties van Nederland. Dus de regio wil niet alleen de eigen prestaties verbetern, maar ook de gat met Nederland sluiten.
• Voor de indicatoren opleidingsniveau en arbeidsmarktparticipatie is het in Twente in de periode 2004 tot 2014 gelukt om de achterstand met Nederland in te halen.
• Het Bruto Regionaal Product (BRP) is in Twente tussen 2004 en 2014 sterk gestegen, maar het verschil met Nederland is in de afgelopen jaren groter geworden. 

 
Doelstelling 1: Het Bruto Regionaal Product van Twente is groter of gelijk aan het Bruto Nationaal Product

Hieronder is in beeld gebracht in welke mate deze doelstelling gehaald wordt.

Bruto Regionaal Product (BBP per regio) per inwoner in Twente als % van Nederland (2004 - 2014; 2013 e.v. zijn schattingen)

aandeel BRP Twente van NL

Bron: CBS Statline
Toelichting

• Het Bruto Regionaal Product in Twente vertoont in de periode 2004 – 2014 grote schommelingen. Na een fase van toename bedroeg het BRP in 2009 85% van het Nederlandse niveau.
• Sindsdien is er sprake van een daling en stagnatie en in 2014 is het Twentse aandeel 78%.
• Vanwege een revisie van de regionale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010) is er een breuk in het jaar 2010 te zien.

Alternatieve indicatoren kunnen zijn: de Arbeidsproductiviteit per werkende en het Besteedbaar inkomen per inwoner. Deze indicatoren en het verloop daarvan in de tijd zijn in deze Twente Index in beeld gebracht onder het thema productiviteit en inkomen. Voor al deze indicatoren geldt dat het Twentse niveau nog onder het landelijke niveau ligt.

 

Bruto Binnenlands Product (per regio) per inwoner als % van Nederland, Twente vergeleken met andere regio's (2010 - 2014; 2013 e.v. zijn schattingen)

aandeel BRP Twente en grensregios

Bron: CBS Statline
Toelichting

• In 2014 ligt het Bruto Regionaal Product van Twente met 78,1% ver onder het Nederlandse niveau. Vergeleken met andere benchmark regio's ligt alleen het BRP per inwoner van Zuidwest-Overijssel net onder het Twentse percentage.
• Het niveau van het BBP per inwoner ligt in regio Noord-Overijssel 10,4% hoger dan in Twente. .
• In de regio Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven) wordt in 2014 13,6% meer BRP per inwoner gecreëerd dan in Nederland en 35,5% meer dan in Twente.

Om de oorspronkelijke maatstaf uit de doelstelling relatief eenvoudig te kunnen benaderen sluiten we aan bij de nieuwe definitie en terminologie van het CBS: Bruto Binnenlands Product en Bruto Binnenlands Product naar regio. Dit is ook beschikbaar per hoofd van de bevolking. Hierdoor is Twente goed te vergelijken met andere gebieden. Gekozen is voor andere delen van Overijssel en omgeving van Eindhoven.

Doelstelling 2: Het aandeel 15-75 jarigen dat hoger is opgeleid, is groter of gelijk aan dat in heel Nederland

Hieronder is in beeld gebracht in welke mate deze doelstelling gehaald wordt.

Aandeel hoger opgeleiden (Hbo/wo) van de potentiële beroepsbevolking 15-75 jaar in Nederland en Twente (2004-2014)

 aandeel hoger opgeleiden Twente en NL

Bron: CBS Statline
Toelichting

• Het aandeel hoger opgeleiden in Twente is vanaf 2004 gestegen van 19,0% naar 24,7% in 2014. Landelijk is het percentage van 23,0% naar 28,1% gestegen. Dit betekent dat het groeipercentage in Twente met 5,7% iets groter is dan in Nederland (+ 5,1%).
• Het verschil met Nederland bedroeg in 2004 exact 4,0 procentpunt. In 2014 bedroeg het verschil nog 3,4 procentpunt (28,1-24,7). De opgave blijft dus nog groot.
• Vanaf 2015 gebruikt het CBS de nieuwe leeftijdsindeling 15-75 jaar, daaruit resulteert een verschil t.o.v. eerdere publicaties.

Onder het thema Beroepsbevolking en participatiegraad staat een grafiek die in tegenstelling tot de potentiële beroepsbevolking uitgaat van de werkende beroepsbevolking. Het aandeel hogeropgeleiden is hier hoger.

Doelstelling 3: Het aandeel van de bevolking tussen de 15 en 75 jaar in Twente dat werkt is groter of gelijk aan dit aandeel in Nederland

Hieronder is in beeld gebracht in welke mate deze doelstelling wordt gehaald.

Ontwikkeling participatiegraad in procenten van mannen en vrouwen in Twente en Nederland (2003 – 2014 )

participatiegraad

Bron: CBS / Statline
Toelichting

• De participatiegraad van mannen en vrouwen samen ligt in Twente met 69,4% in 2014 net onder het landelijk gemiddelde van 70,1%.
• In 2014 is de participatiegraad van mannen 75%; op landelijk niveau is het percentage 75,5%.
• Er is in Twente sprake van een sterke groei in de participatiegraad van vrouwen; deze is gestegen van 57,2% in 2004 tot 63,6% in 2014. Vergeleken met Nederland groeide het deelnemingspercentage van vrouwen in de periode 2004-2014 in de regio met 6,4% sterker dan landelijk (+ 5,2%).
• Het Nederlandse streefcijfer per 2020 is 80% en dat van de EU 75%. De Europese streefwaarde hebben Twente en Nederland gehaald.
• Vanaf 2015 gebruikt het CBS de nieuwe leeftijdsindeling 15-75 jaar, daaruit resulteert een verschil t.o.v. eerdere publicaties.

 

Doelstelling 4: Het aandeel BRP geïnvesteerd in regionaal R&D is groter of gelijk aan dit landelijke aandeel binnen het BBP.

Betrouwbare recente cijfers over de R&D-uitgaven zijn helaas momenteel op regionaal niveau niet beschikbaar.

Doelstelling 5: In 2020 zijn 5.000 extra arbeidsplaatsen gecreëerd

Aantal arbeidsplaatsen in Twente 2014 en streefwaarde 2020

arbeidsplaatsen 2020

Bron: BIRO
Toelichting
  • In 2014 heeft de regio Twente 288.000 arbeidsplaatsen.
  • Bij een streefwaarde van + 5.000 arbeidsplaatsen zouden er in 2020 293.000 banen moeten zijn

 

Doelstellingen Actieplan Twente Werkt!

In de Twente Index is een aantal gegevens opgenomen, die tevens indicator zijn voor het actieplan 'Twente Werkt!'. De intentie is om de inhoud van de Twente Index steeds beter aan te laten sluiten bij de doelen van 'Twente Werkt!'.

Klik hier voor meer informatie over 'Twente Werkt!'.