Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

bevolking

Demografie

 

Onderwerp

Samenvatting

  Bevolkingsontwikkeling Twente telt per 1 januari 2018 627.800 inwoners. In de periode 2007-2018 is de Twentse bevolking met 1,6 procent gegroeid. De totale Nederlandse bevolking groeide in deze periode met 5,0 procent.
  Bevolkingsopbouw in Twente Door de jaren heen is in Twente en Nederland dezelfde trend te zien: minder jongeren (ontgroening) en meer ouderen (vergrijzing). Begin 2018 is 57 procent van de Twentse bevolking tussen de 20 en 65 jaar oud. In 2007 was dat nog 60 procent. Landelijk valt per 1 januari 2018 59 procent in de leeftijdscategorie 20 tot 65 jaar.
  Grijze druk De vergrijzing vertaalt zich in een oplopende grijze druk. De verhouding tussen het aantal 65-plussers en 20 tot en met 64 jarigen neemt jaarlijks toe en bedraagt per 1 januari 2018 34 procent. Landelijk is de grijze druk iets lager (32 procent).
  Groene druk De groene druk - de verhouding tussen het aantal 0-19 jarigen en 20 tot en met 64 jarigen - neemt door daling van het aantal jongeren af, zowel in Twente als landelijk. In Twente is de groene druk per 1 januari 2018 40 procent, in Nederland is dat 38 procent.
  Geboorten en overledenen Saldo geboorten minus overledenen is in Twente sinds 2016 omgeslagen in een beperkt sterfteoverschot (-88 personen in 2017). Nederland heeft nog wel een geboorteoverschot. Maar deze wordt ook jaarlijks kleiner.
  Grensoverschrijdende verhuizingen uit/naar Twente In 2016 en 2017 heeft Twente een positief buitenlands migratiesaldo van meer dan 1.000 personen. In 2013 en 2014 was de regionale emigratie groter dan de immigratie. Alle overige jaren sinds 2007 is het aantal personen dat vanuit het buitenland verhuist naar Twente groter dan het aantal Twentenaren dat verhuist naar het buitenland.
  Natuurlijk groei en migratiesaldo Twente De groei van de Twentse bevolking wordt sinds een aantal jaren gedragen door het positieve buitenlandse migratiesaldo. Het vertrekoverschot bij binnenlandse verhuizingen en het sterfteoverschot bij de natuurlijke aanwas worden gecompenseerd door een positief migratiesaldo bij grensoverschrijdende verhuizingen naar Twente.
  Groeiprognose per gemeente De bevolkingsprognose van het CBS/PBL becijfert dat tot 2022 het aantal inwoners in Twente nog licht zal oplopen. Daarna is een bevolkingsafname verwacht. Tot 2030 zeer bescheiden, in de daaropvolgende tien jaar sterker met een prognoseaantal van 620.000 inwoners in 2040. Landelijk zal het aantal inwoners tot 2040 blijven toenemen.
  Ontwikkeling typen huishoudens Het aantal huishoudens in Twente bedraagt per 1 januari 2018 274.572. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder en 6 procent meer dan in 2007. Conform de landelijke ontwikkeling is het aantal eenpersoonshuishoudens de afgelopen 10 jaar het sterkst toegenomen (+16 procent). Deze groep is door de doorgroei nu bijna even groot als het aantal meerpersoonshuishoudens met kinderen in Twente.